Kviečiame kandidatuoti į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027-2030 m. kadencijai

Kviečiame kandidatuoti į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027-2030 m. kadencijai

2024-01-30

Skelbiama Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027-2030 metų kadencijai atranka. Šis komitetas yra nepriklausomų ekspertų institucija, kuri stebi, kaip valstybės narės įgyvendina Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Komitetą sudaro 18 nepriklausomų ekspertų, kurie yra pripažinti asmenų su negalia teisių apsaugos srities profesionalai. Komiteto nariai renkami Komiteto nustatyta tvarka iš valstybių narių pasiūlytų kandidatų sąrašo ketverių metų kadencijai.
Reikalavimai Lietuvos Respublikos kandidatui:
•    kandidatas privalo būti Lietuvos Respublikos pilietis (-ė);
•    atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje;
•    turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
•    mokėti anglų, prancūzų ar ispanų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) Nr. 2018/646 dėl bendros geresnių paslaugų, susijusių su įgūdžiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos („Europass“), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB). Kitų oficialių Jungtinių Tautų kalbų mokėjimas ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646 laikomas pranašumu;
•    turėti žinių ir kompetencijos asmenų su negalia teisių srityje nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
•    turėti profesinės patirties Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo reglamentuojamose srityse;
•    gerai išmanyti Jungtinių Tautų ir tarptautinės politikos asmenų su negalia teisių srityje formavimo principus, tarptautinį dalyvavimo renginiuose protokolą, socialinės integracijos sistemą, asmenų su negalia lygias teises ir galimybes visuomenėje reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos vykdomą užsienio politiką, jos prioritetus ir politikos formavimo tarptautinėse organizacijose principus.

Asmenys, atitinkantys kandidatui keliamus reikalavimus ir pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2024 m. kovo 1 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turi pateikti:
•    laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą ir išdėsto pageidavimą dalyvauti atrankoje;
•    gyvenimo aprašymą;
•    motyvacinį laišką (pagrindiniai kandidato biografijos faktai ir trumpas aprašymas, kodėl kandidatas būtų tinkamas eiti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto nario pareigas, turimos žinios ir kompetencijos asmenų su negalia teisių srityje nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, profesinė patirtis Konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo reglamentuojamose srityse (turima patirtis ir jos įgijimo laikotarpiai);
•    vieną iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasą, asmens tapatybės kortelę) arba jo kopiją;
•    aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą);
•    užpildytą ir pasirašytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įgyvendinimo“;
•    pažymą (-as), patvirtinančią (-čias) anglų, prancūzų ar ispanų kalbos mokėjimą ne žemesniu kaip B2 lygiu, kitų oficialių Jungtinių Tautų kalbų mokėjimą (jeigu moka) ne žemesniu kaip B1 lygiu (pagal Sprendimą (ES) Nr. 2018/646 ). Pažyma turi atitikti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus ir turi būti išduota akredituotų asmenų, kurių sąrašas skelbiamas Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje;
Prašymas ir dokumentai teikiami vienu iš šių būdų: atvykus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, registruota pašto siunta (A. Vivulsio g. 11, 03162 Vilnius), elektroniniu paštu ([email protected]) arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis bei per atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodyta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-899 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027–2030 metų kadencijai atrankos komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos kandidato į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetą 2027–2030 metų kadencijai atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontaktinis asmuo: Jūratė Baublienė, el. p. [email protected], tel. +370 659 24812