„Diemedžio“ ugdymo centro pagalba mokykloms: nuo metodinės medžiagos iki individualių konsultacijų ir mokymų švietimo įstaigose

„Diemedžio“ ugdymo centro pagalba mokykloms: nuo metodinės medžiagos iki individualių konsultacijų ir mokymų švietimo įstaigose

Švietimo įstaigoms ruošiantis nuo rugsėjo plačiau taikyti įtraukiojo ugdymo principus, joms savo pagalbą ir patirtį siūlo keturi nacionaliniai konsultavimo centrai. Vieno iš jų, „Diemedžio“ ugdymo centro, specialistai konsultuoja dėl emocijų ir (ar) elgesio sutrikimus turinčių mokinių ugdymo – rengia ne tik mokymus, seminarus mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo įstaigų administracijų atstovams, bet konkrečiais atvejais mobili švietimo pagalbos specialistų komanda vyksta į mokyklas.

„Man atrodo, kad mūsų visų tikslas yra tas pats – kad visi vaikai mokyklose, darželiuose jaustųsi gerai, būtų priimti, suprasti, gerbiami. Galbūt vienos švietimo įstaigos yra geriau pasiruošusios priimti įvairių galių, poreikių vaikus, kitoms – gal trūksta žinių, reikia šiek tiek pasimokyti, atsinaujinti, pakeisti požiūrį. Dabar tai padaryti yra daugybė galimybių – nuo nemokamų nacionalinių ir regioninių centrų konsultacijų, mokymų, net persikvalifikavimo studijų iki įvairios metodinės medžiagos ir individualios specialistų pagalbos konkrečioms mokykloms konkrečiose situacijose“, – sako „Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Aurelija Kasparavičienė. 

Konsultacijos dar nesibaigė

„Diemedžio“ ugdymo centro specializacija – mokinių, turinčių elgesio ir/ar emocijų sutrikimų, ugdymas. Pačiame centre mokosi turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių mokiniai. Anot A. Kasparavičienės, po „elgesio ir emocijų sutrikimais“ slepiasi labai įvairūs iššūkiai – nuo pamokų praleidinėjimo, vagiliavimo, įstatymų pažeidinėjimo iki polinkio pažeidinėti elgesio normas, agresyvaus elgesio ar verbalinės agresijos ir kt.

Per šiuos mokslo metus „Diemedžio“ ugdymo centro specialistai kas mėnesį rengė nemokamas viešąsias konsultacijas mokykloms apie mokinių, turinčių elgesio ar/ir emocijų sutrikimų, ugdymą ir pagalbos teikimą. Paskutinė šių mokslo metų viešoji konsultacija vyks birželio 27 d., į ją registracija vyksta Centro interneto svetainėje. Mokyklų administracijų atstovai, mokytojai, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, tėvai prieš konsultacijas centro specialistams gali pateikti jiems aktualių klausimų. 

Taip pat centras siūlo ir gali mokyklose vesti kvalifikacijos tobulinimo seminarus pedagogams, mokytojų padėjėjams ir švietimo pagalbos specialistams apie įvairių elgesio ir emocijų sutrikimų atpažinimą, elgesio korekciją, pozityvaus elgesio skatinimą ir kt. Visi mokymai švietimo įstaigoms yra nemokami, jau galima kreiptis į Centrą ir planuoti rudens seminarus.

Mobilioji komanda vyksta ir į mokyklas

„Diemedžio“ ugdymo centro specialistų komanda, sulaukusi mokyklų atstovų, švietimo pagalbos specialistų, savivaldybių vaiko gerovės komisijų, tėvų kreipimųsi, vyksta konsultuoti ir į pačias švietimo įstaigas, teikia rekomendacijas mokykloms ir mokinių tėvams.

„Į mokyklą atvykusi mūsų specialistų komanda pirmiausi stebi situaciją – kaip iššūkių turintis mokinys elgiasi pamokoje, per pertraukas, kitose mokyklos erdvėse, kaip su juo dirba mokytojai. Susitinkame su vaiko tėvais, mokančiais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis“, – kalba A. Kasparavičienė. Ji priduria, kad specialistai nevertina mokytojų darbo, jų tikslas – padėti mokiniui ir mokytojui rasti bendrą kalbą ir sėkmingai mokytis.

„Kalbantis su mokytojais stengiamės išsiaiškinti priežastis, kurios sukelia netinkamą mokinio elgesį, kas jį provokuoja, dirgina, neleidžia susikaupti, ir siūlome galimus sprendimus. Reikalas tas, kad neretai mokytojai nustemba tų sprendimų paprastumu“, – sako pašnekovė.

Ji vardija pavyzdžius: jei vaikas labai judrus, kai jis atlieka užduotį, galima duoti jam specialiąją priemonę (taktilinį, streso kamuoliuką, spalvotą raizginį ir kt.), kad jis galėtų paspaudyti, paminkyti, patampyti ją ir taip nukreipti energiją; galima išnaudoti vaiko energiją kryptingai – paprašyti jį išdalinti vadovėlius, sudėti sąsiuvinius, surinkti naudotas priemones ir pan. Taip vaikas ne tik pajuda, bet ir jaučiasi reikalingas. Jei pastebima, kad vaiką trikdo didelė užduočių apimtis, užduotis vertėtų skaidyti: duoti atlikti kelias, paskui – dar kelias ir t. t. 

Pasak A. Kasparavičienės, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas auginant, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką yra labai svarbus – tiesiog būtina, kad suaugusieji laikytųsi panašių principų, bendrų reikalavimų, susiderintų veiksmus ir kryptingai spręstų iškylančius iššūkius. Pvz., jei vaikas per pamoką užduoties neatliko, suplėšė ją ar išmetė, ją turėtų atlikti namuose, prižiūrimas tėvų. 

„Diemedžio“ ugdymo centro specialistai mokyklai ir tėvams parengia rekomendacijas raštu, kad keičiantis mokytojams ar vaikui keičiant mokyklas, jos būtų nepamirštamos, perduodamos tiksliai ir išlaikomas ugdymo principų, metodų tęstinumas.

Kitų nacionalinių centrų konsultacijos

Primename, kad ir kiti nacionaliniai centrai teikia konsultacijas švietimo įstaigoms, rengia seminarus, mokymus pedagogams, mokyklų administracijų atstovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams. 

Lietuvos įtraukties švietime centras konsultuoja apie mokymosi sutrikimus. Informacija ir naujienos https://lisc.lt/.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras konsultuoja apie regos sutrikimus turinčių vaikų ugdymą  https://www.lasuc.lt/  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius teikia konsultacijas apie vaikų, mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymą. Informacija https://srvks.lt/registracija-i-konsultacijas-2/ .

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras konsultuoja apie vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymą, klausos lavinimą, kalbos mokymą. Informacija https://www.deafcenter.lt/itraukusis-ugdymas/.