Ministerija kviečia teikti kandidatūras į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją

Ministerija kviečia teikti kandidatūras į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia medikų ir pacientų organizacijas iki 2023 m. gruodžio 7 d. teikti kandidatus į formuojamą naujos kadencijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, nagrinėjančią pacientų prašymus dėl jų sveikatai padarytos žalos kompensavimo.

Komisija yra privaloma ikiteisminė institucija, kuri nagrinėja pacientų ir kitų asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, prašymus dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo.

Organizacijos į komisiją kviečiamos deleguoti profesionalumu, atsakingumu pasižyminčius savo atstovus, kurie kompetentingai prisidėtų sprendžiant svarbius pacientams klausimus ir kurie atitinka Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Viena nevyriausybinė organizacija gali teikti tik vieną kandidatą.

Komisija sudaroma ketveriems metams iš septynių nepriekaištingos reputacijos asmenų – du SAM ir (ar) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos atstovai, du pacientų teisėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir trys sveikatos priežiūros specialistams atstovaujančių organizacijų atstovai.

Visiems komisijos nariams keliami profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai. Ne mažiau kaip du komisijos nariai privalo turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines slaugos ar medicinos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip trejų metų slaugos ar medicinos praktikos patirtį. Bent vienas komisijos narys turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus odontologijos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip trejų metų odontologijos praktikos patirtį. Ne mažiau kaip du komisijos nariai turi turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines teisės studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį. Taip pat nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Teikiant kandidatą reikia pateikti jo pasirašytą gyvenimo aprašymą, užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Vyriausybės nutarimu. Deklaracijos pildyti nereikia, jei kandidatas yra valstybės tarnautojas. Už gyvenimo aprašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos tikrumą yra atsakingas kandidatas.

Du pacientų teisėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų ir tris sveikatos priežiūros specialistų nevyriausybinių organizacijų atstovus iš pateiktų kandidatūrų pasirinks sveikatos apsaugos ministras (iki 2024 m. sausio 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu turės būti patvirtinta Komisijos sudėtis), atsižvelgdamas į atrankos komisijos siūlymus. Atrankos komisija teikdama siūlymus atsižvelgs į kandidatų profesinę kvalifikaciją, profesinę patirtį, o jeigu kvalifikacija ir patirtis vienoda – ir į motyvaciją dirbti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje. Taip pat bus siekiama, kad komisijoje dirbtų kuo įvairesnių sveikatos priežiūros specialybių atstovai.

Komisijos nariams, išskyrus valstybės tarnautojus, už darbą mokamas atlygis – 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už vieną komisijos posėdžio valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą komisijos posėdyje nagrinėti vieną prašymą. Komisijos nariams taip pat mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už vieną atstovavimo teismuose nagrinėjant vieną civilinę bylą valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą atstovauti viename teismo posėdyje.

Siūlomus kandidatus prašome teikti iki 2023 m. gruodžio 7 d. (įskaitytinai) raštu bei el. pašto adresu [email protected]. Kilus klausimų dėl kandidatavimo procesų ir tvarkos, kreipkitės el. paštu [email protected].

SAM Komunikacijos skyrius