Vienijantiems tautinio paveldo produktų kūrėjus siūloma skirti finansavimą  projektams, populiarinantiems tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus

Vienijantiems tautinio paveldo produktų kūrėjus siūloma skirti finansavimą projektams, populiarinantiems tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus

Žemės ūkio ministerija asociacijoms, tradicinių amatų centrams, viešosioms įstaigoms,  vienijančioms tautinio paveldo produktų kūrėjus, siūlo skirti finansavimą. Taip siekiama paskatinti tautinio paveldo produktų kūrėjų bendruomeniškumą, bendruose projektuose populiarinant tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje, renginiuose sutelkiant daugiau tradicinių amatų puoselėtojų.

Viešiesiems juridiniams asmenims, vienijantiems tradicinius amatininkus ir teikiantiems bendras jų paraiškas, sudėtinga konkuruoti su visais pareiškėjais paramai gauti pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles, kadangi dažnai surenkamas per mažas balų skaičius, nes bendri projektai teikiami dalyvauti vidutiniškai trijuose (didelės apimties, nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu vykstančiuose) renginiuose. Tokie viešieji  juridiniai asmenys vienija apie 100 tradicinių amatininkų, kurie paraiškai nesurinkus tinkamo balų skaičiaus gali likti be finansavimo.

Planuojama aiški takoskyra tarp Tautinio paveldo veiklos finansavimo bei Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių. Numatoma, kad pareiškėjais gali būti tik viešieji juridiniai asmenys, vienijantys tradicinius amatininkus arba sertifikavę tradicinę mugę: asociacijos, tradicinių amatų centrai, viešosios įstaigos. Pagalba skiriama tik dviem veikloms: dalyvauti tautinio paveldo produktus populiarinančiuose renginiuose, organizuoti sertifikuotą tradicinę mugę.

Toks atskyrimas naudingas pareiškėjams, kuriems nereikėtų teikti atskirų paraiškų, o juos vienijančios ar tradicinius renginius sertifikavusios organizacijos konkuruotų tarpusavyje, bet ne su pavieniais pareiškėjais, ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kadangi paraiškų administravimas taptų paprastesnis.

2023 m. kvietimui planuojama skirti 70 tūkst. Eur.

 

Įsakymo projektas dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo finansavimo taisyklių patvirtinimo, pateiktas derinti su visuomene, yra čia.