Ilgalaikei pareigūnų gerovei – Vidaus tarnybos statuto pataisos

Ilgalaikei pareigūnų gerovei – Vidaus tarnybos statuto pataisos

Vidaus reikalų ministerija parengė Vidaus tarnybos statuto pataisas, kuriomis siūloma didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų motyvaciją, tobulinti jų darbo užmokesčio sistemą, numatyti priemones, padėsiančias pritraukti į tarnybą daugiau pareigūnų. Siūlymai dar bus derinami su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais.

„Pareigūnų skaičiaus mažėjimas ir trūkumas statutinėse įstaigose yra didelė problema, kurią privalome ryžtingai spręsti, norint efektyviai užtikrinti viešąjį saugumą šalyje. Svarbiausia yra žmonės, tad visi statute numatyti pakeitimai yra orientuoti į ilgalaikės pareigūnų gerovės didinimą. Būtina kelti pareigūnų motyvaciją ir didinti tarnybos patrauklumą. Tam pirmiausia siūlome lankstesnę ir teisingesnę darbo užmokesčio sistemą, priemones, kurios pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vienas svarbiausių pokyčio tikslų – didinti minimalius pareiginių algų koeficientus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams, mažinti darbo užmokesčio netolygumus tarp statutinių įstaigų. Peržiūrėjus pareigybių suskirstymą į pareigybių grupes statuto projektu sumažinamas pareigybių grupių skaičius nuo 15 iki 10,  dėl ko bus nustatyta aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija. Centrinėse statutinėse įstaigose bus patvirtintos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos. Įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarkos antrąjį etapą, pareigūnų darbo užmokesčiui apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. bus taikomas pareiginės algos bazinis dydis – 1 785,4 eurai.

Statuto projekte taip pat numatytos priemonės pareigūnų pritraukimui į tarnybą: nustatoma galimybė   statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams mokėti specialiąsias stipendijas ir teikti jiems kitą materialinę paramą, o aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, siūloma numatyti galimybę skirti  paramą ir mokėti tikslines skatinamąsias stipendijas, jeigu jie sudaro stojimo į vidaus tarnybą sutartis. Dar viena priemonė – siekiant pritraukti pareigūnus į tam tikras vietoves, kuriose yra pareigūnų trūkumas, nustatoma galimybė mokėti vienkartines skatinamąsias išmokas naujai priimamiems pareigūnams, jeigu jie įsipareigoja tam tikrą laiką dirbti tose vietovėse, taip pat pareigūnams, kurie sutinka persikelti į tas vietoves dirbti.

Siekiant efektyvinti statutinių įstaigų veiklą išnaudojant esamus žmogiškuosius išteklius, siūloma įtvirtinti centrinės statutinės įstaigos personalo rezervą, kuris sudarys sąlygas prireikus (pvz., valdant krizes, ekstremaliąsias situacijas) statutinių įstaigų funkcijoms įgyvendinti pasitelkti buvusius patyrusius pareigūnus. Statuto projektu taip pat nustatyta galimybė statutinių įstaigų funkcijoms vykdyti kartu su pareigūnais pasitelkti kursantus, taip pat galimybė pratęsti tarnybos trukmę ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams, numatomos palankesnės sąlygos tarnybiniam kaitumui.

Siekiant užtikrinti didesnį pareigūnams reikalingų reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir jų finansavimo tvarumą, planuojama tobulinti pareigūnų reabilitacijos modelį. Statuto projekte taip pat keičiamas pareigūnų nepriekaištingos reputacijos teisinis reguliavimas, numatyta daugiau galimybių dėl tam tikrų tarnybos sąlygų susitarti kolektyvinėse sutartyse.