Ministrė M. Navickienė: socialinės paslaugos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, atsiras daugiau paslaugų teikėjų

Ministrė M. Navickienė: socialinės paslaugos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, atsiras daugiau paslaugų teikėjų

Socialinių paslaugų įstatymas Pažeidžiamiems mūsų visuomenės nariams – žmonėms su negalia ir jų artimiesiems, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms –  socialinės paslaugos taps prieinamesnės, dalis socialinių paslaugų bus teikiamos nemokamai. Taip pat plėsis socialinių paslaugų teikėjų ratas, įteisinamas nuolatinis globotojas likusiems be tėvų globos vaikams. Šie Seimo priimti Socialinių paslaugų įstatymo  pakeitimai įsigalios nuo 2024 m. liepos 1 d. Jau nuo ateinančių metų pradžios įsigalioja 5 metų kadencijos socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir reikalavimai dėl jų nepriekaištingos reputacijos.

„Siekiame didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę šeimoms, pažeidžiamiems žmonėms, taip pat ir asmenims su negalia bei jų artimiesiems. Džiaugiuosi, kad mūsų valstybė auga, stiprėja ir šie siekiai tampa realybe – ypač pažeidžiamiems žmonėms bus suteikiama vis daugiau taip reikalingų socialinių paslaugų, gerės jų gyvenimo kokybė. Be to, socialines paslaugas galės teikti ne tik įstaigos, bet ir fiziniai asmenys – legaliai su verslo liudijimu ar su  individualios veiklos pažyma. Ir toliau vienu pagrindinių tikslų išlieka tai, kad vaikai būtų globojami šeimose, o ne įstaigose, tad įteisinamas nuolatinis globotojas be tėvų likusiems vaikams“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Keičiasi mokėjimas už socialines paslaugas

Neretai žmonės nesikreipia dėl socialinių paslaugų tik dėl to, kad už jas reikia mokėti. Įsigaliojus Socialinių paslaugų įstatymo pataisoms, krizinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms nemokamai bus teikiama psichosocialinė ir intensyvi krizių įveikimo pagalba (jeigu ji neteikiama su apgyvendinimu), žmonėms su negalia nemokamai bus siūloma socialinių dirbtuvių paslauga. 

Be to, suaugęs žmogus ar vaikas su negalia, gaunantis slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, už socialinę priežiūrą ir dienos socialinę globą mokės tik nuo slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (iki 40 proc. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ar iki 60 proc. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos), o ne nuo visų savo pajamų, kaip yra dabar. 

Siekiant skatinti žmonių su negalia darbinį užimtumą, jų savarankišką gyvenimą bendruomenėje, nustatant žmogaus su negalia mokėjimą už socialines paslaugas, bus įtraukiamos ne visos jo gautos su darbo santykiais susijusios pajamos, o tik jų dalis, kuri viršija 1 MMA. Taip pat bus vertinamos tik asmens gaunamos pajamos, o ne šeimos pajamos, kai skiriama dienos socialinė globa ir nustatomas mokėjimo už ją dydis šeimoje gyvenančiam asmeniui. 

Nustatant mokėjimą už ilgalaikę socialinę globą, yra vertinamas ir žmogaus turtas, viršijantis normatyvą. Pritarta siūlymui šį normatyvą didinti nuo dabar galiojančių 12 iki 50 kv. metrų būsto naudingojo ploto. Tai reiškia, kad mažiau vienišų žmonių, turinčių nekilnojamojo turto, mokės už ilgalaikę socialinę globą, atsižvelgiant į turtą. 

Taip pat savivaldybės turės teisę ne tik atleisti nuo mokėjimo, bet ir sumažinti mokėjimą už socialines paslaugas. Šie ir kiti mokėjimo už socialines paslaugas nuostatų pakeitimai padės didinti pažeidžiamų žmonių galimybes gauti reikalingas socialines paslaugas.

Įtvirtinamas nuolatinio globotojo institutas

2023 m. pradžios duomenimis, Lietuvoje gyvena beveik 533 tūkst. vaikų. Beveik 7 tūkst. iš jų – globojami (globos įstaigose vis dar globojama apie 1,3 tūkst. vaikų). Siekiant užtikrinti geriausius likusių be tėvų globos vaikų interesus, bus sudarytos sąlygos jiems augti šeimoje pas nuolatinį globotoją, taip mažinant globotojų kaitą bei išvengiant patekimo į globos namus. 

Taip pat bus praplėstas galimų pagalbos pinigų gavėjų ratas – pagalbos pinigus galės gauti šeimynos ir nuolatiniai globotojai.

Laikino atokvėpio paslauga

Siekiant asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam žmogų su negalia, suteikti galimybę pailsėti, laikinas atokvėpis įtvirtinamas kaip atskira specialioji paslauga, kuri bus finansuojama ne tik iš savivaldybių, bet ir iš valstybės biudžeto lėšų, ją galės teikti ne tik socialinių paslaugų įstaigos, bet ir fiziniai asmenys. Dėl to gerės laikino atokvėpio paslaugų prieinamumas žmones su negalia prižiūrintiems artimiesiems.

Asmenys, prižiūrintys artimuosius su negalia, už laikino atokvėpio paslaugą mokės iki 40 procentų slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos ar iki 60 proc. priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, mokamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjo prižiūrimam asmeniui.

Laikino atokvėpio paslauga galės pasinaudoti tie asmenys, kurie prižiūri žmones, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikiai. Tokiu būdu artimiesiems bus suteikiama galimybė pailsėti, atgauti fizines ir emocines jėgas.  

Plečiamas socialinių paslaugų teikėjų ratas

Socialines paslaugas galės teikti ne tik juridiniai (socialinių paslaugų įstaigos), bet ir fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad socialinių paslaugų sektorius tampa atviras, – fiziniai asmenys, kurie šiuo metu veikia šešėlyje, paslaugas galės teikti legaliai, įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Nustačius, kad socialines paslaugas gali teikti ir fiziniai asmenys, išsiplės socialinių paslaugų teikėjų ratas, didės socialinių paslaugų prieinamumas, socialinių paslaugų gavėjų galimybės rinktis socialinių paslaugų teikėją.

Reikalavimai socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir darbuotojams

Nustatomos kadencijos socialinių paslaugų įstaigų vadovams bei reikalavimai jų nepriekaištingai reputacijai. Dėl to bus geriau užtikrinamas valstybės ir savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų veiklos progresas ir pažanga, vadybos efektyvumas, aukštas vadovų kompetencijos lygis, skaidrus ir efektyvus socialinių paslaugų įstaigų valdymas.

Patikslinti ir nustatyti nauji kvalifikaciniai reikalavimai socialinių paslaugų srities darbuotojams. Tai leis užtikrinti vienodus socialinių paslaugų srities darbuotojų kvalifikacijos standartus visos šalies mastu, didinti socialinio darbo kaip profesinės veiklos prestižą.