Pratęstas prekybos žmonėmis prevencijai skirtas konkursas

Pratęstas prekybos žmonėmis prevencijai skirtas konkursas

Vidaus reikalų ministerija iki 2024 m. balandžio 1 d. pratęsia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėms užsienio  valstybėse, konkurso paraiškų priėmimą.

Šį, jau ilgalaike tradicija tapusį konkursą, ministerija organizuoja nuo 2017 metų. Svarbu, jog kasmet  pavyksta užmėgsti vis naujus ryšius su lietuvių diasporomis, gyvenančiomis užsienyje. Pastebima,  jų stipri motyvacija prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos  su šiuo sudėtingu nusikaltimu.

2024 m. konkurso tema – žinojimo- apie prekybą žmonėmis užsienio lietuvių bendruomenėse didinimas i  tinkamas bei laiku nukentėjusiųjų arba galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis nukreipimas į teisėsaugos institucijas bei pagalbą teikiančias nevyriausybines organizacijas. gauti tinkamą ir savalaikę pagalbą.

Prekyba žmonėmis – sunkus nusikaltimas ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Europos Sąjungos duomenimis, kasmet ES užregistruojama apie 7 tūkst. prekybos žmonėmis aukų. Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius yra daug didesnis, nei rodo pateikti duomenys, nes daugelis aukų lieka neatpažintos arba nesikreipia pagalbos. Neteisėtas įvaikinimas, priverstinės santuokos, prekyba organais, seksualinis išnaudojimas suaugusiųjų ir vaikų, vergiškas darbas nežmoniškomis sąlygomis, prekyba vaikais, aukų verbavimas ir išnaudojimas internetu – visa tai vyksta šalia mūsų.

Prekeiviai žmonėmis nuolat ieško palankių aplinkybių, pažeidžiamų visuomenės grupių narių, kultūrinių, socio-politinių ir ekonominių spragų ir taip pažeidžia žmogaus teisę į laisvę ir orumą bei iš to pelnosi.

Prekybą žmonėmis gali sustabdyti kelios priemonės: 1) šio nusikaltimo pažinimas t. y. būdai ir keliai, kuriais asmenys patenka į prekybos žmonėmis tinklus ir 2) galimybė kreiptis į teisėsaugą ir/arba nevyriausybines organizacijas pranešant apie jau įvykusį nusikaltimą bei gaunant tinkamą pagalbą.

Siekiant užkirsti kelią šiam nusikaltimui, skelbiamas konkursas, kurio tikslas –  skatinti švietėjišką ir prevencinę veiklą – visų amžiaus asmenų grupių, įskaitant ir nepilnamečių informavimą apie prekybą žmonėmis, jos grėsmes (taip pat ir internete) , o nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti – apie garantuojamą valstybės pagalbą.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriais siekiama suteikti žinių apie prekybą žmonėmis, jos keliamus pavojus, nukentėjusiems užsienyje  pagalbą teikiančias institucijas. Taip pat siekiama  lietuvių bendruomenes užsienyje paskatinti bendradarbiauti ir vykdyti prekybos žmonėmis prevencijos priemones, įtraukiant tuos bendruomenių narius, kurie dėl savo pažeidžiamumo gali nukentėti nuo šio nusikaltimo.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriuose numatyta įgyvendinti nemažiau nei dvi iš šių prevencinių priemonių:

  1. Sukurti prevencinį socialinį vaizdo klipą arba filmuką. Vaizdo klipas/filmukas turi būti meniškas ir autentiškas, nurodantis prekybos žmonėmis požymius, įspėjantis apie prekybos žmonėmis pavojus bei skatinantis susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gerus, tačiau tikros realybės neatitinkančius darbo pasiūlymus. Jame turi būti pateikiama informacija, kur pranešti apie nusikaltimus, kur kreiptis pagalbos. Darbas negali būti trumpesnis nei 15 sekundžių, o formatai (.avi, .mov, .mpeg4) tinkami skelbti per televiziją ir socialiniuose tinkluose. Informacija turėtų būti pateikiama lietuvių kalba su subtitrais anglų kalba. Paraiškos teikėjas privalo užtikrinti šio prevencinio vaizdo klipo/filmuko sklaidą lietuvių bendruomenių mokymuose, susirinkimuose, dažniausiai lietuvių žiūrimoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse, lietuvių susibūrimo, darbo bei gyvenamose vietose ir kitose vietose, kur dažniausiai lankosi lietuviai. Projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip vienerius metus po projekto įgyvendinimo bus svarbu užtikrinant, kad vaizdo klipas arba filmukas  būtų viešai prieinami elektroniniu formatu visiems gyvenantiems  Lietuvoje ir užsienyje, norintiems sužinoti apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę bei įvertinti, ar darbo pasiūlymas gali būti susijęs su šiais nusikaltimais.
  2. Pasitelkus ekspertų pagalbą, organizuoti ne mažiau nei du kontaktinius/nuotolinius mokymus lietuvių bendruomenei paraiškoje nurodytoje valstybėje apie prekybą žmonėmis. Mokymų metu turi būti paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų požymiai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos. Kiekvienuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau 30 užsienio lietuvių bendruomenės narių ar Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių paraiškoje nurodytoje valstybėje.
  3. Parengti ne mažiau nei du straipsnius apie prekybą žmonėmis ir paskelbti dažniausiai lietuvių skaitomoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse. Straipsniuose turi būti paminėtos visos prekybos žmonėmis formos, įvardinti šio nusikaltimo požymiai ar rizikos nukentėti, verbavimo būdai, taip pat nurodytą į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos, nurodant kontaktinius duomenis.
  4. Sukurti vizualus (elektroniniai plakatai, skelbimai) perspėjančius apie prekybos žmonėmis pavojus ir informuojančius, kur kreiptis pagalbos. Kartu privalo būti užtikrintas šių vizualų viešinimas elektroninėje erdvėje ir viešai prieinamuose ekranuose, pvz., dažniausiai naudojamuose socialiniuose tinkluose (youtube, tictoc, Facebook, Instagram ir kt.), oro uostų, transporto, lauko ar įstaigų ekranuose, įdarbinimo agentūrų tinklapiuose ir kt.
  5. Kitos, užsienio lietuvių bendruomenės(-ių) siūlytinos (1-2) prevencinės priemonės, skirtos sklaidai apie prekybos žmonėmis pavojus užtikrinti užsienio lietuvių bendruomenėse projekto įgyvendinimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad, siekdama kuo sklandesnio ir efektyvesnio projekto veiklų įgyvendinimo, 2024 m. Vidaus reikalų ministerija atnaujino konkurso nuostatus. Susipažinti su pakeitimais galite:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9a4558c296e311eaa51db668f0092944/asr

SVARBU! Paraiškas konkursui gali teikti lietuvių bendruomenės užsienio valstybėse, turinčiosjuridinio asmens statusą t. y. turinčios šį statusą patvirtinantį dokumentą.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 2024 m. balandžio 1 d. pasirašytos ir nuskenuotos elektroninio pašto adresu [email protected] arba užklijuotame ir užantspauduotame voke.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ir bus vertinamos vadovaujantis Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-476 „Dėl užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Ministerija paraiškas vertina pagal šiuos kriterijus: projekto aktualumas, novatoriškumas, kūrybiškumas, išliekamoji vertė, tęstinumas ir pan.

Atsižvelgusi į konkursui skirtą biudžetą, ministerija gali pasiūlyti finansuoti daugiau nei vieną paraišką, dalį papildomos paraiškos veiklųarba iš dalies finansuoti kelių paraiškų atskiras veiklas.

Konkursą laimėjusiam(-iems) paraiškos(-ų) rengėjui(-ams) bus skirtos lėšos projektui(-ams) ar kai kurioms projekto veikloms įgyvendinti.

Projekto metu priemonės pradedamos įgyvendinti jų turinį suderinus su VRM. Projektas (-ai) turi būti įgyvendintas(-i) ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Projekto įgyvendinimo ataskaita su finansiniais dokumentais VRM turi būti pateikta iki 2024 m. gruodžio 6 d. Konkursą laimėjusio(-iems) projekto(-ų) rengėjui(-ams) ministerija skirs lėšas (iki 10 000 EUR) projekto(-u) veiklai(-oms) įgyvendinti.

Visose priemonėse turi būti Vidaus reikalų ministerijos logotipas. Projekto pabaigoje sukurtų priemonių elektroninis formatas ir teisės į jas perduodami ministerijai.

Informaciją apie anksčiau teikus projektus ir jų rezultatus rasite čia: https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/kova-su-prekyba-zmonemis-1/, pasirinkę sritį „Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursas“.

Projekto rengimo ir teikimo klausimais teirautis el. p. [email protected] arba tel. 8 5 271 7292.