Skelbiamas konkursas: prekybos žmonėmis prevencija užsienio lietuvių bendruomenėse

Skelbiamas konkursas: prekybos žmonėmis prevencija užsienio lietuvių bendruomenėse

Vidaus reikalų ministerija skelbia projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

Šį, jau ilgalaike tradicija tapusį konkursą, ministerija organizuoja nuo 2017 metų ir džiaugiasi užmezgamais vis naujais ryšiais su lietuvių diasporomis, gyvenančiomis užsienio šalyse bei jų stipria motyvacija prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos, tokiu būdu kovojant su šiuo nusikaltimu.

2024 m. konkurso tema – žinojimo apie prekybą žmonėmis užsienio lietuvių bendruomenėse didinimas ir nukentėjusiųjų arba galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis nukreipimas į teisėsaugos institucijas bei nevyriausybines organizacijas gauti tinkamą ir savalaikę pagalbą.

Prekyba žmonėmis – sunkus nusikaltimas ir šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas. Europos Sąjungos (ES) duomenimis, kasmet ES užregistruojama apie 7 tūkst. prekybos žmonėmis aukų. Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius yra daug didesnis, nei rodo pateikti duomenys, nes daugelis aukų lieka neatpažintos arba nesikreipia pagalbos. Neteisėtas įvaikinimas, priverstinės santuokos, prekyba organais, seksualinis išnaudojimas suaugusiųjų ir vaikų, vergiškas darbas nežmoniškomis sąlygomis, prekyba vaikais, aukų verbavimas ir išnaudojimas internetu – visa tai vyksta šalia mūsų.

Prekiautojai žmonėmis nuolat ieško palankių aplinkybių, pažeidžiamų visuomenės grupių narių, kultūrinių, socio-politinių ir ekonominių spragų ir taip pažeidžia žmogaus teisę į laisvę ir orumą bei iš to pelnosi.

Prekybą žmonėmis gali sustabdyti kelios priemonės: 1) šio nusikaltimo pažinimas t. y. būdai ir keliai, kuriais asmenys patenka į prekybos žmonėmis tinklus ir 2) galimybė kreiptis į teisėsaugą ir/arba nevyriausybines organizacijas pranešant apie jau įvykusį nusikaltimą bei gaunant tinkamą pagalbą.

Siekiant užkirsti kelią šiam nusikaltimui, skelbiamas konkursas, kuriuo siekiama paskatinti švietėjišką ir prevencinę veiklą – visų amžiaus asmenų grupių, įskaitant ir nepilnamečių informavimą apie prekybą žmonėmis, jos grėsmes ir virtualią dimensiją, o nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti – apie garantuojamą valstybės pagalbą.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriais siekiama suteikti žinių apie prekybą žmonėmis jos keliamus pavojus, nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teises ir pagalbos institucijas lietuvių bendruomenėms užsienio ir Lietuvos valstybėse. Taip pat siekiama paskatinti lietuvių bendruomenes užsienyje bendradarbiauti ir vykdyti prekybos žmonėmis prevencijos priemones, įtraukiant tuos bendruomenių narius, kurie dėl savo pažeidžiamumo gali nukentėti nuo šio nusikaltimo.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriuose numatytos įgyvendinti nemažiau nei dvi iš šių prevencinių priemonių:

  1. Sukurti prevencinį vaizdo klipą arba filmuką. Vaizdo klipas/filmukas turi būti meniškas ir autentiškas, nurodyti prekybos žmonėmis požymius, įspėti žmones apie prekybos žmonėmis pavojus ir priversti susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gražius darbo pasiūlymus, su informacija, kur pranešti apie nusikaltimus ir kur kreiptis pagalbos, lietuvių kalba su subtitrais anglų kalba, ne trumpesnis kaip 15 s., tinkamas rodyti per televiziją ir socialinius kanalus, formatai .avi, .mov, .mpeg4. Taip pat privalo būti užtikrinta prevencinio vaizdo klipo/filmuko sklaida lietuvių bendruomenių mokymuose, susirinkimuose, dažniausiai lietuvių žiūrimoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse, lietuvių susibūrimo, darbo bei gyvenamose vietose ir kitose vietose, kur dažniausiai lankosi lietuviai, projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip vienus metus po projekto įgyvendinimo, užtikrinant, kad vaizdo klipas ir mokomoji medžiaga elektroniniu formatu yra prieinami bet kuriam lietuviui, norinčiam sužinoti apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę ir įvertinti, ar darbo pasiūlymas gali būti susijęs su šiais nusikaltimais.
  2. Pasitelkus ekspertų pagalbą, organizuoti ne mažiau dviejų kontaktinių/nuotolinių mokymų lietuvių bendruomenei paraiškoje nurodytoje valstybėje apie prekybą žmonėmis. Mokymų metu turi būti paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų požymiai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos. Kiekvienuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 30 užsienio lietuvių bendruomenės narių ar Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių paraiškoje nurodytoje valstybėje.
  3. Parengti ne mažiau dviejų straipsnių apie prekybą žmonėmis ir paskelbti dažniausiai lietuvių skaitomoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse. Straipsniuose turi būti minimos visos prekybos žmonėmis formos, rizikos nukentėti nuo šio nusikaltimo požymiai, verbavimo būdai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis aukoms ir kur kreiptis pagalbos, nurodant kontaktinius duomenis.
  4. Sukurti vizualus (elektroniniai plakatai, skelbimai) perspėjančius apie prekybos žmonėmis pavojus ir su informacija, kur kreiptis pagalbos. Kartu privalo būti užtikrintas šių vizualų viešinimas elektroninėje erdvėje ir viešai prieinamuose ekranuose, pvz., dažniausiai naudojamuose socialiniuose tinkluose (youtube, tictoc, Facebook, Instagram ir kt.), oro uostų, transporto, lauko ar įstaigų ekranuose, įdarbinimo agentūrų tinklapiuose ir kt.
  5. Kitos, užsienio lietuvių bendruomenės(-ių) siūlytinos (1-2) prevencinės priemonės, skirtos sklaidai apie prekybos žmonėmis pavojus užtikrinti užsienio lietuvių bendruomenėse projekto įgyvendinimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad, siekdama kuo sklandesnio ir efektyvesnio projekto veiklų įgyvendinimo, 2024 m. Vidaus reikalų ministerija atnaujino konkurso nuostatus. Susipažinti su pakeitimais galite čia:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/45a7f712b57911ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4731736d-30f7-4227-92f9-ad615f0e46e7

SVARBU! Paraiškas konkursui gali teikti lietuvių bendruomenės užsienio valstybėse, turinčios juridinio asmens statusą t. y. turinčios juridinio asmens statusą patvirtinantį dokumentą.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 2024 m. kovo 1 d. užklijuotame ir užantspauduotame voke arba pasirašytos ir nuskenuotos elektroninio pašto adresu: [email protected] .

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ir bus vertinamos vadovaujantis Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-476 „Dėl užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Ministerija paraiškas vertina pagal šiuos kriterijus: projekto aktualumas, novatoriškumas, kūrybiškumas, išliekamoji vertė, tęstinumas ir pan.

Atsižvelgusi į konkursui skirtą biudžetą, ministerija gali pasiūlyti finansuoti daugiau nei vieną paraišką, dalį papildomos paraiškos veiklų arba iš dalies finansuoti kelių paraiškų atskiras veiklas.

Konkursą laimėjusiam(-iems) paraiškos(-ų) rengėjui(-ams) bus skirtos lėšos projektui(-ams) ar kai kurioms projekto veikloms įgyvendinti.

Projekto metu priemonės pradedamos įgyvendinti jų turinį suderinus su VRM. Projektas (-ai) turi būti įgyvendintas(-i) ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d.

Projekto įgyvendinimo ataskaita su finansiniais dokumentais VRM turi būti pateikta iki 2024 m. gruodžio 6 d. Konkursą laimėjusio(-iems) projekto(-ų) rengėjui(-ams) ministerija skirs lėšas (iki 10 000 EUR) projekto(-u) veiklai(-oms) įgyvendinti.

Visose priemonėse turi būti Vidaus reikalų ministerijos logotipas. Projekto pabaigoje sukurtų priemonių elektroninis formatas ir teisės į jas perduodami ministerijai.

Informaciją apie anksčiau teikus projektus ir jų rezultatus rasite čia: https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1/kova-su-prekyba-zmonemis-1/, pasirinkę sritį „Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursas“.

Projekto rengimo ir teikimo klausimais teirautis el. p. [email protected] arba tel. (8 5) 271 7292.