Tikslinama informacijos apie valstybės pagalbą gazoliams įsigyti viešinimo tvarka

Tikslinama informacijos apie valstybės pagalbą gazoliams įsigyti viešinimo tvarka

2024-02-29

Žemės ūkio ministerija, siekdama skaidriai teikti informaciją apie ūkininkams skirtą valstybės pagalbą,  tikslina Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles. Šie patikslinimai, kuriuos atlikti būtina siekiant suderinti nuostatas su Europos Komisijos reglamentu, nepadidins administracinės ūkininkų naštos.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) viešins informaciją apie suteiktą ūkininkams valstybės paramą gazoliams įsigyti: sumas ir kiekius, nenurodant gavėjų asmens duomenų.

Nauja ir tai, kad numatyta Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje skelbti informaciją apie ūkio subjektus, kuriems skirta individuali pagalba gazoliams įsigyti viršija 10 tūkst. Eur ribą.

NMA bus pavestos naujos funkcijos – tikrinti, ar įvykdytos visos tinkamumo sąlygos valstybės pagalbai (gazoliams įsigyti) gauti. Bus tikrinami dokumentai, patiems ūkininkams nereikės nieko pateikti ar daryti.

Ūkininkas, pasirašydamas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką, ką ir daro kasmet deklaruodamas pasėlius, turės pareikšti, kad jam netaikomi taisyklėse nustatyti apribojimai:

  • nėra priskiriami prie sunkumus patiriančių įmonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;
  • bendra iš viso per einamuosius kalendorinius metus pagal Gazolių taisykles gautos valstybės pagalbos vertė ir iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių, susijusių su gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimu, paramos vertė neviršys pagalbos vertės, kuri susidarytų per einamuosius kalendorinius metus, jeigu  valstybės pagalbą būtų gavęs tik pagal Gazolių taisykles;
  • nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir (ar) nesuderinama su vidaus rinka arba yra  sugrąžinę visą neteisėtos ir (ar) nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas.

Tad ši nuostata neapsunkins ūkininkų, nes papildomai nereikės įvedinėti jokių duomenų ar pateikti dokumentų.

Taip pat siūloma atsisakyti valstybės pagalbos, teikiamos kaip akcizų lengvata, sumų apskaičiavimo proceso.

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklės yra paskelbtos derinti su visuomene Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Nutarimo projektas parengtas siekiant jo nuostatas suderinti su 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, nuostatomis.