Darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos mokslo tarybos nariai

Darbą pradeda naujos kadencijos Lietuvos mokslo tarybos nariai

LMT . 2023 m. birželio 29 d. darbą pradėjo X kadencijos naujos sudėties Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetai ir naujai įsteigtas Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas, teiksiantis siūlymus dėl Lietuvos mokslo ir studijų politikos tobulinimo.

Naujai 5-erių metų kadencijai iš daugiau nei 50 kandidatų LMT atrankos komisija atrinko 20 ekspertų komitetų narių: 7 Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto, 6 Gamtos ir technikos mokslų komiteto bei 7 Mokslo ir studijų politikos komiteto narius. Visi atrinkti ir LMT valdybos patvirtinti nariai – Lietuvos mokslo ir visuomenės elito atstovai, prisidėję prie svarių mokslinių atradimų, inovacijų ir pažangos kūrimo.

Birželio 29-ąją vykusiuose pirmuosiuose X kadencijos komitetų posėdžiuose išrinkti LMT ekspertų komitetų pirmininkai: Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetui vadovaus dr. Marius Jurgilas, VU praktikos profesorius, inovacijų laboratorijos „Super How?“ vyriausiasis vice-prezidentas tyrimams ir inovacijoms; Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetui – dr. Jurgita Verbickienė, VU Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros profesorė bei VU Rytų Europos žydų istorijos tyrimų centro vadovė; Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetui – prof. Vilmantė Borutaitė, LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

„Džiugu, kad darbus pradeda naujos sudėties LMT ekspertų komitetai, kurie turėtų veikti kaip vienas svarbiausių šalies patarėjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. Seimas dvejus metus iš eilės didino mokslo tiriamosios ir eksperimentinės veiklos išlaidų finansavimą iš biudžeto lėšų: LMT finansavimas išaugo daugiau kaip du kartus, o MTEP – 70 proc.“, – sakė LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas, sveikindamas darbą pradėjusius naujos kadencijos komiteto narius.

„Naujovės, kurių tikimasi ateityje, didinant mokslinių tyrimų finansavimą, yra tokios, kad Lietuvoje nuo aukšto lygio mokslo finansavimo turėtume pereiti ir prie investavimo į tas mokslo sritis, kurios valstybei yra nepaprastai svarbios. Kviečiu dar labiau atsisukti į jaunimo poreikius, į jaunąją kartą. Pažangos variklis yra ne tiesioginiai tyrimai, susieti su konkrečių įmonių ar organizacijų veikla, ne patentai, išradimai ar akademinėse institucijose sukurti naujų produktų prototipai. Pagrindinis pažangos variklis yra kiekvienais metais iš mokslo ir studijų institucijų išeinanti jaunimo banga, kuri įsilieja į verslą ir į viešąjį sektorių“, – pabrėžė A. Žukauskas.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras, LMT valdybos narys Gintautas Jakštas padėkojo IX kadenciją baigiantiems komitetų nariams už aktyvų įsitraukimą stiprinant šalies mokslą. „Jų darbas LMT buvo nelengvas – įgyvendinta daug pokyčių plečiant institucijos atsakomybes, prie jos prijungiant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, įkuriant naują Mokslo ir studijų politikos komitetą, parengiant naujas programas. Taip pat dėkojame šalies mokslo bendruomenei, kuri aktyviai dalyvavo konkursuose į naujus komiteto narius. Lietuva gali pasigirti turinti daug šaunių mokslininkų, kurie savo veikla garsina šalį ir nuoširdžiai rūpinasi jos mokslo politika bei kokybe. Naujoms komitetų komandoms teks didžiulė atsakomybė. Džiaugiamės, kad investicijos į mokslą sparčiai auga, tad turime užtikrinti tinkamą jų panaudojimą, siekti aukščiausios mokslo kokybės ir mokslo poveikio įvairiose veiklose, į mokslinę veiklą įtraukiant studentus, teikiant rekomendacijas sprendimų priėmėjams, kuriant inovacijas versle“, – sakė G. Jakštas.

Mokslo ir studijų politika bus formuojama remiantis plataus spektro ekspertų žiniomis

Ypatingą reikšmę mokslo politikos formavimui turės naujai įsteigtas Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas, kuriame dirbs habil. dr. Limas Kupčinskas, LSMU Virškinimo sistemos tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas; dr. Artiom Magomedov, KTU Organinės chemijos katedros vyresnysis mokslo darbuotojas; dr. Nerija Putinaitė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė; dr. Virginijus Šikšnys, VU profesorius, Gyvybės mokslų centro Tarybos pirmininkas; dr. Giedrius Viliūnas, LR Seimo Ateities komiteto biuro patarėjas; prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė, VU Antreprenerystės ir inovacijų plėtros vadovė.

„Džiaugiuosi, kad į šį svarbų Lietuvos mokslo politikai komitetą pavyko sukviesti talentingiausius, aukščiausias kompetencijas turinčius mokslininkus, MTEP praktikus ir vizionierius. Tvirtai tikiu, kad jų teikiami siūlymai žymiai prisidės prie pagrindinio LMT tikslo – skatinti konkurencingą Lietuvos dalyvavimą pasaulinio žinojimo kūrime“, – sako LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius. Jis pabrėžė: „Visų komitetų per ateinančius penkerius metus laukia svarbus ir reikšmingas uždavinys – užtikrinti, kad Lietuva siektų lyderystės, įgyvendindama fundamentalius pokyčius, kurie stebimi pasaulinėje mokslo erdvėje ir, pirmiausia, susijusius su kokybiniu MTEP vertinimu ir finansavimu. LMT laukia dideli darbai apibrėžiant ir teikiant įgyvendinti rekomendacijas dėl atvirojo mokslo, mokslinių tyrimų etikos standartų taikymo ir jaunųjų tyrėjų karjeros plėtros bei talentų pritraukimo į Lietuvą klausimais.“

Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas planuos mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrą, nagrinės mokslo ir studijų sistemą bei teiks siūlymus dėl atvirojo mokslo politikos įgyvendinimo ir mokslinės veiklos etikos principų laikymosi. Šis komitetas taip pat prisidės prie Lietuvos MTEP sistemos dalyvių integracijos į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, LMT dalyvavimo tarptautinėse organizacijose ir Europos mokslinių tyrimų erdvės iniciatyvose.

Dėmesys kokybiškam ekspertiniam mokslinių tyrimų vertinimui

Naujos kadencijos Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetai daugiausia dėmesio skirs MTEP veiklos ekspertinio vertinimo, kuriam reikalinga mokslinė kompetencija, kokybei. Svarbus šių komitetų vaidmuo bus rengiant LMT finansuojamų programų ir priemonių rezultatų apibendrinimus bei teikiant siūlymus dėl mokslinių tyrimų plėtros. Šie komitetai taip pat teiks siūlymus ir dėl ekspertinių pranešimų, skirtų valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms bei apie Lietuvoje vykdomą MTEP veiklą atskirose mokslų srityse.

Naujais Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komiteto nariais tapo: dr. Povilas Aleksandravičius, MRU Humanitarinių mokslų instituto profesorius; dr. Saulius Keturakis, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorius; dr. Agnė Limantė, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja; dr. Rima Povilionienė, LMTA Muzikologijos katedros profesorė; dr. Jelena Stankevičienė, VU Finansų katedros profesorė ir dr. Jolanta Šinkūnienė, VU Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto docentė.

Toliau darbą komitete tęs ir ankstesnės kadencijos nariai: dr. Liutauras Kraniauskas, Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vadovas; dr. Mikas Vaicekauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas; dr. Inga Vinogradnaitė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos teorijos katedros docentė ir dr. Justinas Žilinskas, MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto profesorius.

Gamtos ir technikos mokslo ekspertų komitete dirbs naujais nariais išrinkti: dr. Gediminas Brazaitis, VDU Žemės ūkio akademijos profesorius; dr. Saulius Antanas Juršėnas, VU Fotonikos ir nanotechnologijų instituto profesorius; dr. Augustina Jankauskienė, VUL SK Pediatrijos centro vadovė; habil. dr. Gražina Tautvaišienė, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto profesorė ir dr. Petras Rimantas Venskutonis, KTU Cheminės technologijos fakulteto profesorius.

Darbą komitete tęs dr. Edita Baltrėnaitė-Gedienė, Vilnius TECH Aplinkos apsaugos instituto profesorė; dr. Julius Žilinskas, VU Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas; dr. Laimas Virginijus Jonaitis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, habil. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius, VU Medicinos fakulteto profesorius ir prof. dr. Egidijus Šarauskis, VDU Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius.

LMT yra ekspertinę ir patariamąją funkciją valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais atliekanti ir pagal savo kompetenciją valstybės mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija. LMT administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai priemones ir programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų institucijose.

Lietuvos mokslo tarybos inf.