ES sankcijų vengimas ir apėjimas – pasienio valstybių susitikimo Helsinkyje dėmesio centre

Kova su ES sankcijų vengimu yra bendra visų ES valstybių narių, ypač esančių prie išorinės ES sienos su Rusija, misija. Siekdamos stiprinti bendradarbiavimą, pasienio valstybės – Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybė narė Norvegija – gegužės 15-17 d. susitiko Helsinkyje.

Reaguodama į Rusijos karinę agresiją Ukrainoje, ES per pastaruosius 15 mėnesių patvirtino precedento neturinčias ribojamąsias priemones. Buvo priimta net dešimt Rusijai taikomų sankcijų rinkinių, kuriais siekiama susilpninti Rusijos ekonominę bazę, užkertant Rusijai kelią naudotis būtiniausiomis technologijomis bei rinkomis ir reikšmingai sumažinant jos gebėjimą kariauti. Plečiantis sankcijoms, paveikta Rusija nuolat ieško kelių joms apeiti.

Didžioji dalis ES vykdomos prekybos į trečiąsias šalis įskaitant iš ES išvežamas prekes, kurioms taikomos sankcijos, yra gabenamos tranzitu būtent per pasienio valstybes ir Rusiją. Todėl valstybės esančios prie ES išorinės sienos atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant ES sankcijų vykdymą ir kontroliuojant į ES valstybes nares įvežamas arba iš jų išvežamas prekes, įskaitant prekes, kurios prie sienos atkeliauja iš kitų ES šalių. Atsižvelgiant į išskirtinę pasienio valstybių padėtį, itin svarbu užtikrinti, kad pasienio valstybių atsakingos institucijos nuolat glaudžiai bendradarbiautų ir koordinuotų veiksmus, nukreiptus į kovą su sankcijų vengimu ir jų apėjimu. Pažymėtina, jog griežtas ir vieningas sankcijų įgyvendinimas yra būtinas, kad taikomos sankcijos veiktų efektyviai ir tinkamai.

Tris dienas trukusiose diskusijose dalyvavo pasienio valstybių muitinės pareigūnai ir kompetentingos institucijos, atsakingos už sankcijų įgyvendinimo koordinavimą nacionaliniu mastu. Susitikime taip pat dalyvavo ES Tarybai pirmininkaujanti Švedija ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Susitikimo metu nacionalinių kompetentingų institucijų ir muitinių atstovai aptarė būdus, kaip sustiprinti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią ES sankcijų taikomų Rusijai ir Baltarusijai apėjimui.

Susitikimo dalyviai sutarė stiprinti bendradarbiavimą sankcijų įgyvendinimo srityje, užtikrinti vienodą patikros procedūrų taikymą muitinėse, siekti suderinti leidimų atitinkamose srityse išdavimo taisykles ir reguliariai keistis informacija bei gerąja patirtimi. Taip pat buvo sutarta parengti bendras gaires, skirtas ekonominės veiklos vykdytojams, kurios padėtų atpažinti galimą sankcijų vengimą ir apėjimą.  

Susitikimas baigėsi diskusija skirta eksporto kontrolės klausimams, kurioje taip pat dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų Pramonės ir saugumo biuro ekspertai.