Nuo rugsėjo skiriama papildomų lėšų mokinių konsultacijoms, mokytojų pasiruošimui pamokoms

Nuo rugsėjo skiriama papildomų lėšų mokinių konsultacijoms, mokytojų pasiruošimui pamokoms

Nuotr. Artūro Žuko Naujais mokslo metais mokyklų biudžetus papildys lėšos mokinių konsultacijoms, naujoms gyvenimo įgūdžių pamokoms, pailgintam pasirengimui pamokoms mokytojams, dirbantiems pagal atnaujinto turinio ugdymo programas.

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teiktiems Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimams, kurie bus taikomi nuo rugsėjo 1 d.

Mokiniams, kurie 4 ir 8 klasėje nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygmens Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose ar Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP), naujais mokslo metais bus teikiamos papildomos konsultacijos. Kiekvienam mokiniui per mokslo metus planuojama po 20 konsultacijų, kurios bus teikiamos nedidelėse grupėse. Šiais metais tam numatyta 0,9 mln. eurų.

Numatytas papildomas finansavimas apmokėti mokytojams už pailgintą pasiruošimą pamokoms ir socialinės-pilietinės veiklos koordinavimą – 7,5 mln. eurų. Šiais mokslo metais bus skiriama daugiau laiko ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms ir mokinių mokymosi pasiekimams vertinti tiems mokytojams, kurie nuo rugsėjo dirbs pagal atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Atnaujintos programos bus įgyvendinamos nelyginėse klasėse. Lyginėse klasėse bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Įsiklausius į chemijos ir fizikos dalykų mokytojų asociacijų siūlymą, pagal atnaujintas šių dviejų dalykų (fizikos ir chemijos) programas mokytis ir aštuntokai.

Skiriami 2 mln. Eur ir naujoms – gyvenimo įgūdžių – pamokoms organizuoti 5 ir 7 klasėse.

Nuo rugsėjo keičiasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo struktūra: daugiau valandų skiriama pasirengti ugdymo veikloms, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais ir kt. Iki šiol netiesioginiam darbui su vaikais buvo skiriamos 4 valandos per savaitę, o dabar bus skiriamos 5 valandos per savaitę. Tiesioginiam darbui su vaikais skiriama 31 valanda (ligi tol buvo 32 valandos per savaitę).