Parama konsultacijoms: atviresnė ir ūkininkams palankesnė sistema

Parama konsultacijoms: atviresnė ir ūkininkams palankesnė sistema

Siekiant žengti koja kojon su naujovėmis, žemės ūkio sektoriaus dalyviai neišsiverčia be konsultavimo paslaugų. Jų teikėjai visą sausio mėnesį gali prašyti paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“. O sausio 29 d. – vasario 29 d. bus laukiama konsultavimo paslaugų gavėjų paraiškų.

Kas gali prašyti paramos?

Parama konsultavimo paslaugoms buvo viena populiariausių praėjusiu finansiniu laikotarpiu, tad, tikėtina, kad prasidėjus ir naujajam programavimo laikotarpiui nebus stokojama pareiškėjų aktyvumo. Šiam paraiškų teikimo etapui pagal SP intervencinę priemonę „Konsultavimo paslaugos“ skirta 700 tūkst. Eur.

Konsultavimo paslaugų teikimo valandos fiksuotasis įkainis – 58 Eur be PVM. O paramos suma vienam konsultacijų paslaugos gavėjui 2023–2027 m. – 2 tūkst. Eur be PVM.

Paslaugų gavėjams paranku tai, kad paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Taigi, savo lėšų pridėti nereikia. Svarbu įsidėmėti, kad paslaugų gavėjas 2024 m. gali pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, kurių vertė ne didesnė kaip 580 Eur be PVM. Kitai lėšų daliai konsultavimo paslaugų gavėjai prašymus galės teikti kitų kvietimų metu.

Paramos gali kreiptis konsultavimo paslaugas teikiantys fiziniai arba juridiniai asmenys, arba jų grupės, asociacijos, vienijančios fizinius ar juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškininkystės veikla, taip pat Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatyta tvarka pripažinti žemės ūkio kooperatyvai ir žemės ūkio kooperatyvų asociacijos.

Pareiškėjai turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytas bendrąsias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus.

Konsultavimo paslaugos turės būti teikiamos ūkininkams bei miško valdytojams, taip pat – Europos inovacijų partnerysčių (EIP) grupės susikūrimą ir inovacinį projektą planuojantiems inicijuoti subjektams (pvz., ūkininkams / miškininkams, kooperatyvams ir kt.), atitinkantiems tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paslaugų gavėjams.

Šios paslaugos turi būti kvalifikuotos ir specializuotos individualios konsultacijos temomis, nurodytomis priemonės įgyvendinimo taisyklėse,

Svarbi detalė – kaip numatyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, paraiškas dėl paramos konsultavimo paslaugoms įsigyti galima teikti nuo 2024 m. sausio 29 d. iki vasario 29 d., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma dotacijos forma. 

Konsultacijos ūkininkams labai reikalingos

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sričiai „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ buvo skirta daugiau kaip 6,5 mln. Eur paramos lėšų. Jų visų ir paprašyta, patvirtintos 4 428 konsultavimo paraiškos, jau išmokėta daugiau kaip 5 mln. Eur. Taigi, akivaizdu, kad ši veikla ir jai teikiama parama buvo patraukli.

„Vertinant šią priemonę pagal jos populiarumą, galime teigti, kad žemės ūkio sektoriaus dalyviams ji yra labai svarbi. Naudodamiesi konsultavimo paslaugomis, konsultavimo paslaugų gavėjai gauna atsakymus į jiems aktualius klausimus, naujausią informaciją apie jiems svarbių teisės aktų pasikeitimus bei praktinių problemų sprendimo būdus, paremtus naujausia informacija“, – teigė portalo Delfi kalbinta Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Strateginio planavimo departamento Mokslo, inovacijų ir žinių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė dr. Aušra Čiplienė.

2014–2020 m. KPP laikotarpiu pasinaudoti konsultacijomis daugiausia kreipėsi ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai. Mažiau aktyvūs buvo miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Temos, sulaukusios daugiausia klausytojų, buvo gana įvairios – visiems žemdirbiams aktualus yra augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimo apskaitos žurnalų pildymas, tręšimo (organinėmis trąšomis) plano parengimas, dirvožemio analizė, dirvožemio ėminio paėmimas; gyvulių augintojams svarbios gyvulių sveikatingumo įvertinimo ir bandos judėjimo tvarkymo aktualijos; populiarios buvo ir konsultacijos dėl dokumentų pildymo ekologinės gamybos ūkiams bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų.

Konsultavimo paslaugas teikti galėjo atrinktos institucijos arba įstaigos, turinčios pakankamai kvalifikuotų ir nuolat apmokomų darbuotojų bei konsultavimo patirties.

Vienam konsultavimo paslaugų gavėjui per 2014–2020 m. laikotarpį didžiausia galima pasinaudoti konsultavimo paslaugomis suma buvo 1500 Eur (be PVM).

Paramos „krepšelį“ galės naudoti be apribojimų

2023–2027 m. formuojama atviresnė sistema, sudarant galimybes į konsultavimo veiklą įsitraukti įvairiems konsultantams, įskaitant asociacijas, vienijančias fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškininkystės veikla, žemės ūkio kooperatyvus ir jų asociacijas, taip pat sudarant sąlygas teikti konsultavimo paslaugas ir individualią veiklą vykdantiems konsultantams. 

„Bus pertvarkoma konsultavimo paslaugų kokybės monitoringo sistema, sudarant jos vartotojams galimybę palikti atsiliepimus, vertinant gautos informacijos ir konsultacijos kokybę. Kokybinių reikalavimų neatitinkantys konsultantai bus šalinami iš konsultantų sąrašo. Manome, kad sukurtas viešas konsultantų sąrašas, kur kiekvieno konsultanto teikiamos paslaugos bus vertinamos, suteiks galimybę paslaugos gavėjams pasirinkti geriausiai vertinamus specialistus, o šie bus skatinami dar aktyviau kelti kvalifikaciją ir suteikti geriausias paslaugas ūkininkams“, – naujovę akcentavo ŽŪM atstovė.

Kitas ne mažiau svarbus pokytis, lyginant su 2014–2020 m. KPP priemone, tai, kad naujuoju laikotarpiu ūkininkai gautą savo konsultavimo paramos „krepšelį“ galės naudoti konsultuojantis pas skirtingus konsultantus be apribojimų.

Konsultavimo priemonei 2023–2027 m. laikotarpiu suplanuota 5 mln. Eur paramos lėšų.