Įtraukiajam ugdymui stiprinti – 150 mln. eurų investicijų. Kam jos skiriamos?

Įtraukiajam ugdymui stiprinti – 150 mln. eurų investicijų. Kam jos skiriamos?

Ruošiantis nuo rudens Lietuvos švietimo įstaigose plačiau taikyti įtraukiojo ugdymo principus, 2023–2029 m. yra suplanuota 150 mln. eurų investicijų iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų. 

„Nors jau dabar didžioji dalis Lietuvos vaikų su specialiais ugdymosi poreikiais mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, svarbu plėsti ir užtikrinti švietimo pagalbą įvairių galių mokiniams, kad ji būtų prieinama visose švietimo įstaigose. Todėl numatytos investicijos jau yra ir toliau bus skiriamos pedagogų bei švietimo pagalbos specialistų kompetencijoms stiprinti, į švietimo įstaigas pritraukti daugiau reikalingų specialistų, atnaujinti pedagoginio psichologinio vertinimo instrumentus, plėsti įtraukiajam ugdymui reikalingas visos dienos mokyklos paslaugas, mokymo, transporto priemonėms įsigyti, mokyklų aplinkai pritaikyti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas.  

ES investicijas planuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybės. Konkursus savivaldybėms taip pat skelbia ir administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. 

Kaip numatyta 2020 m. priimtose Švietimo įstatymo pataisose, nuo šių metų rugsėjo mokyklos turi būti pasirengusios priimti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jei to pageidauja jų tėvai. Jau dabar 90 proc. Lietuvos vaikų su specialiais ugdymosi poreikiais mokosi bendrojo ugdymo mokyklose kartu su bendraamžiais.

Kam skiriamos investicijos?

36,5 mln. eurų numatyti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijoms ir kvalifikacijai tobulinti, specialiojo ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo ir vertinimo metodikoms kurti. Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro mokymuose, seminaruose, šalies universitetų vykdomose nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai jau gali stiprinti kompetencijas teikti pagalbą įvairių poreikių vaikams, įskaitant ir didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius. Mokyklos jau gali kreiptis pagalbos ir į regioninius specialiojo ugdymo centrus, kurie konsultuoja konkrečiais atvejais – centrų specialistai gali atvykti į mokyklas ir padėti rasti tinkamiausius ugdymo metodus, pritaikyti aplinką, parinkti priemones.

7,1 mln. eurų skiriami pedagogų studijoms: antrai – švietimo pagalbos specialisto – specializacijai įgyti. Skaičiuojama, kad švietimo pagalbos specialisto kvalifikaciją kasmet įgis bent 200 pedagogų.

Paskelbtas konkursas savivaldybių iniciatyvoms, kurio metu bus paskirstyti 30,6 mln. eurų koordinuotai teikiamų paslaugų plėtrai. Savivaldybės, pasitelkdamos ir nevyriausybines organizacijas, galės pasiūlyti daugiau ir įvairesnių koordinuotai teikiamų socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų savo mokiniams ir jų šeimoms.

30,2 mln. eurų skiriami visos dienos mokyklų plėtrai. Konkurso būdu finansuojamos savivaldybių ir mokyklų iniciatyvos siekiant išplėsti visos dienos mokyklos paslaugas ir švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir atskirties riziką patiriantiems mokiniams.

Dar 30 mln. eurų suplanuoti mokyklų, regioninių specialiojo ugdymo centrų, Lietuvos įtraukties švietime centro infrastuktūros vystymui, pritaikymui. Savivaldybės, įvertinusios savo įstaigų poreikius, pritaiko konkrečias mokyklas mokiniams su negalia. Jau veikia pagalbos švietimo įstaigoms tinklas: nacionaliniuose ir regioniniuose centruose dirbantys specialistai teikia kvalifikuotą pagalbą mokykloms ir darželiams, kad kartu sėkmingai galėtų mokytis įvairių poreikių vaikai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 15-oje šalies savivaldybių pradėjo veikti daugiau nei 100 mokinių įvairovei atvirų klasių, kuriose kartu besimokančių įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas skirtingais būdais. Ilgainiui pažangūs įtraukiojo ugdymo modeliai bus diegiami ir kitose šalies savivaldybėse, remiantis ir pritaikant pirmųjų gerąsias patirtis. Atvirosioms klasėms steigti per trejus metus planuojama skirti 5,5 mln. eurų.

10 mln. eurų suplanuoti mokykliniam transportui, kuris būtų tinkamas vežti ir negalią turinčius mokinius, įsigyti. Reikalingą finansavimą, atsižvelgdamos į poreikius, planuoja ir skirsto savivaldybės.