Ką reikia žinoti siekiantiems susietosios paramos už plotus, pienines karves, mėsinius galvijus, avis ir ožkas

Pildydami tiesioginių išmokų paraiškas, ūkininkai gali prašyti susietosios pajamų paramos už baltyminių augalų, vaisių, uogų ir riešutų, daržovių, sėklinių bulvių ir cukrinių runkelių plotus, pienines karves, mėsinius galvijus, avis ir ožkas.

Susietoji parama už plotus

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotą, galės prašyti paramos už vaisius, uogas ir riešutus, daržoves (lauko ir šildomų šiltnamių) ir baltyminius augalus, už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, ir už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų, riešutų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalo:

→deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha vaisių, uogų, riešutų ar daržovių atvirame grunte plotą;

→daugiamečius sodinius išlaikyti visus kalendorinius metus, kuriais yra teikiama paraiška, o tais atvejais, jei daugiamečiai sodiniai iki kalendorinių metų pabaigos neišlaikomi, pareiškėjai privalo per mobiliąją programėlę „NMA agro“ pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas;

→įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo užtikrinti, kad vyrautų auginamos daržovės;

→deklaruodami pagal bendrą sumą 3 ha ir didesnį vaisių, uogų, daržovių atvirame grunte bei 1 ha ir didesnį riešutų plotą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, bet ne vėliau iki spalio 1 d., per „NMA agro“ programėlę turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko vaizdas.

Norintys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose), pareiškėjai privalo:

→deklaruoti ne mažesnį kaip 0,1 ha uždarame grunte auginamų daržovių plotą;

→šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose – gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos, apie kurią likus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pareiškėjas raštu informuoja NMA;

→gamybinės veiklos laikotarpiu realizuoti užaugintą produkciją – pareiškėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 dienos turi NMA pateikti informaciją apie realizuotą produkciją;

→turėti veikiančias stacionarias šildymo ir automatines laistymo sistemas;

šiltnamius įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Siekiantys gauti susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą, turi deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha baltyminių augalų plotą.

Pareiškėjai, kurie yra įtraukti į Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) administruojamą Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, gali gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės (klasifikatoriaus kodas BUL ir požymis SĖ), jeigu:

deklaruoja ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginamos sėklinės bulvės;

įsipareigoja VAT nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves – reikalavimo įgyvendinimas įvertinimas pagal VAT NMA pateiktą informaciją apie ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. išduotus sėklinių bulvių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, privalo:

→deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha plotą, kuriame auginami cukriniai runkeliai;

→su baltojo cukraus gamintoju ar žemės ūkio kooperatyvu būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti.

Atnaujintos susietosios pajamų paramos už pienines karves taisyklės

Parama bus mokama valdos valdytojams, kurie atitiks visus šiuos reikalavimus:

1. einamaisiais metais pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodys, jog prašo skirti susietąją pajamų paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. (imtinai);

2. už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų gegužės 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) pienines karves;

3. jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) per paskutinius 18 mėnesių iki einamųjų metų balandžio 30 d. Jeigu per minėtus 18 mėnesių pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu per minėtus 18 mėnesių.

Diferencijuoti paramos dydžiai. Nauja yra tai, kad paramos dydžiai bus diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiame plane numatytos 4 pakopos:

  • Už pirmąsias 10 karvių (imtinai),
  • Už 11–50-tąją karves (imtinai),
  • Už 51–150-tąją karves (imtinai).
  • Nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves.

Paramos dydžiai bus apskaičiuojami vadovaujantis atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta paramos dydžių apskaičiavimo metodika. Tikslūs paramos dydžiai bus nustatyti atskirais žemės ūkio ministro įsakymais, kasmet paaiškėjus tiksliam pareiškėjų skaičiui ir šiuose ūkiuose laikomų pieninių karvių skaičiui.

Papildomos  išmokos. Nauja ir tai, kad papildomą 10 Eur išmoką už pieninę karvę, atitinkančią reikalavimus paramai gauti, numatoma skirti, jeigu laikytojo tiriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų balandžio 30 d.

Valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo.

Labai svarbu į ŪGR laiku suvesti ne tik pieninių veislių karvių duomenis, tačiau taip pat laiku suvesti ir duomenis apie  pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą), t. y. per 7 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo sekančios dienos nuo įvykio.

Taip pat išlikusi nuostata, kad valdos valdytojai turės laikytis valdymo ir Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, (GAAB reikalavimai).

Administravimo tvarka išlieka ta pati. VĮ Žemės ūkio duomenų centras pateiks duomenis iš registrų, o Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliks ūkinių gyvūnų patikras vietoje. NMA, remdamasi gautais duomenimis ir atlikusi administracines patikras, apskaičiuos galutines paramos sumas ir perves į valdos valdytojų sąskaitas.

Nauji reikalavimai auginantiems mėsinius galvijus, avis ir ožkas

Pakeistas susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas reikalavimas: dviem savaitėmis paankstintas gyvulių išlaikymo laikotarpis. Anksčiau reikalavimo nepertraukiamai išlaikyti gyvulius valdoje ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų terminas buvo nuo vasario 1 d. iki  gruodžio 31 d., dabar – nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. Šis pakeitimas leis ūkininkams anksčiau skersti gyvulius,  pasiekusius skerdimui tinkamą svorį, neprarandant paramos. Naujovė, jog nuo 2023 m. išmokos dydžiai už mėsinius galvijus bus diferencijuojami pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį: išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc. bus žymiai didesnės, nei išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 proc., taip pat bus papildomai mokamas 6 Eur priedas už mėsinio galvijo produktyvumo tyrimą.

Naujuoju laikotarpiu ūkininkai galės pretenduoti gauti paramą ne tik už mėsines avis ar pienines ožkas, bet ir už pienines, mėsines ir mišrūnes avis (avinus) bei ožkas (ožius), išmokos  bus mokamos už gyvulio vienetą.