Kaip pieno gamintojams gauti nacionalinę pagalbą? 

Pieno gamintojai jau gali teikti paraiškas gauti pagalbai, kuriai valstybė skyrė 8 mln. Eur. Žemės ūkio ministerija atsako į klausimus, kur reikia kreiptis pieno gamintojams, norintiems gauti paramą.

Kas gali gauti paramą?

Pagalba bus teikiama pieno gamintojams, pateikusiems paraiškas ir atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

  • Žemės ūkio ir kaimo verslo registre yra užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d.;
  • jeigu vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių natūralaus žalio pieno supirkimo kaina bus ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą (šių duomenų pačiam pareiškėjui pateikti nereikės);
  • kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
  • kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Kada bus renkamos paraiškos?

Jos bus renkamos nuo balandžio 17 d. iki gegužės 5 d.

Kas rinks paraiškas?

Paraiškas rinks rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracija arba seniūnija. Ji jau bus gavusi iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro galinčiųjų pretenduoti gauti pagalbą suvestines pagal seniūnijas.

Kaip bus pildoma paraiška?

Savivaldybės darbuotojas suves duomenis į paraiškos formą ir atspausdins 2 jos egzempliorius. Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtins paraiškos duomenų teisingumą. Pasirašyta pagalbos paraiška bus laikoma pateikta – vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas bus saugomas savivaldybėje.

Paraiškos nacionalinei pagalbai gauti formą galite rasti čia.

Ar galima pavėluotai pateikti paraišką?

Pavėluotai paraišką galima pateikti ne vėliau kaip iki birželio 5 d., tačiau tik dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure). Būtina pridėti vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Pavėluotai pateiktos paraiškos nebus priimamos.

Kada paaiškės pagalbos dydis?

Pagalbos dydžiai bus nustatyti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu ne vėliau kaip iki gegužės 12 d.

Už ką bus mokama pagalba?

Pagalba bus apskaičiuojama už Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. kovo 1 d. registruotas pienines karves.

Kada numatoma išmokėti paramos lėšas?

Paramos lėšas planuojama išmokėti nuo birželio 1 dienos.

Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų nariams pagalba yra 10 proc. didesnė. Kaip savivaldybės sužinos, ar pareiškėjas priklauso tokiam kooperatyvui?

Pripažintas žemės ūkio kooperatyvas savo narių, esančių jais 2023 m. kovo 1 dieną, sąrašą (MS Excel formatu) turės pateikti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui el. paštu [email protected] iki  balandžio 28 d.

Šių kooperatyvų nariai paraiškas turės pateikti įprasta tvarka, kaip ir visi kiti pieno gamintojai. Savivaldybių darbuotojai papildomų duomenų apie priklausymą minėtiems kooperatyvams rinkti neturės. Centras, įvertinęs gautus duomenis, apskaičiuos priklausančią paramą.

Kas apskaičiuos pagalbos dydį kiekvienam pieno gamintojui?

Galinčių pretenduoti gauti pagalbą pieno gamintojų sąrašą sudarys ir pagalbos dydį apskaičiuos VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

Jeigu apskaičiuota pagalbos suma viršys skirtą lėšų sumą, pagalbos suma visiems pareiškėjams bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiu.

Kas bus, jei paaiškės, kad paraiška užpildyta klaidingai?

Jeigu skirtingų pareiškėjų paraiškose nurodyti duomenys nesutaps, VĮ Žemės ūkio duomenų centras paprašys pareiškėjų pateikti papildomą informaciją raštu. Pareiškėjai tokią informaciją turės patikslinti per 5 darbo dienas.

Kas išmokės pagalbą pareiškėjams?

Pinigus į pareiškėjų sąskaitas perves Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Kur kreiptis, jei negausiu paramos?

Pieno gamintojas, negavęs pagalbos, ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d. gali raštu kreiptis į Centrą (V. Kudirkos g.18-1, 03105 Vilnius arba [email protected] ) ar NMA (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius arba [email protected]) dėl informacijos suteikimo apie pagalbos neskyrimo aplinkybes.

Ar gali paramą paveldėti įpėdinis?

Mirus pieno gamintojui, kuriam parama buvo skirta, tačiau dar neišmokėta, jo įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruotas valdos valdytoju ar partneriu, iki 2023 m. spalio 31 d. gali pateikti NMA laisvos formos prašymą dėl pagalbos priskyrimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją. Prašyme nurodomas banko pavadinimas, kodas ir sąskaitos bei valdos numeris.