Lietuvos įtraukties švietime centras pradeda viešąsias konsultacijas

Lietuvos įtraukties švietime centras pradeda viešąsias konsultacijas

Nuo rugsėjo Lietuvos įtraukties švietime centras pedagogus, mokytojų padėjėjus, švietimo pagalbos specialistus ir ugdymo įstaigų administracijų atstovus kas mėnesį kvies į viešąsias nuotolines konsultacijas apie įvairius mokymosi sutrikimus. Pirmoji konsultacija – jau rugsėjo 12 d. 

Šįmet įsteigtas Lietuvos įtraukties švietime centras – tai nacionalinė ekspertinė įstaiga, kuri padeda diegti įtraukiojo ugdymo inovacijas ir teikia pagalbą ugdymo įstaigoms, savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, regioniniams specialiojo ugdymo centrams. 

„Visi vaikai turi teisę į kokybišką ir jų poreikius atitinkantį ugdymą – tai esminis įtraukties švietime principas. Lietuvos įtraukties švietime centro komanda padės siekti, kad įtraukusis ugdymas taptų integralia kiekvienos švietimo įstaigos veiklos dalimi. Kokybiškos, patirtimis ir mokslu grįstos, veiksmingos centro specialistų konsultacijos mokykloms ir švietimo pagalbos tarnyboms bus stipri atrama plačiau taikant įtraukųjį ugdymą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas. 

Centro mokymosi sutrikimų grupė kiekvieno mėnesio pirmą antradienį nuo 14.00 iki 16.00 val. organizuoja viešąsias nuotolinės konsultacijas apie mokymosi sutrikimus. Pirmoji konsultacija vyks 2023 m. rugsėjo 12 dieną. Kitos viešosios konsultacijos vyks 2023 m. spalio 3 d., lapkričio 7 d. ir gruodžio 5 d.

Viešų konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą. 

Į konsultacijas kviečiami ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai), mokytojo padėjėjai, ugdymo įstaigų administracijų atstovai.

Registracija į renginį būtina. Registruojantis Centro specialistai kviečia užduoti aktualių klausimų. Registracijos nuoroda čia.

Netrukus konsultacijas pradės ir dalis regioninių specialiojo ugdymo centrų – jie teiks kvalifikuotą pagalbą šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties principus. Ilgainiui Lietuvoje veiks 8 regioniniai specialiojo ugdymo centrai, kurių uždavinys bus skatinti įtraukųjį ugdymą priskirtame regione padedant jo mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principą, skleisti įtraukiojo ugdymo inovacijas regiono mokyklose. Centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, jie vyks ir į mokyklas, kurioms reikia konsultacijų. Taip pat centrai rūpinsis pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo metodų pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir kt.