Perdirbimui ir rinkodarai – finansinė paskata

Perdirbimui ir rinkodarai – finansinė paskata

Siekiant didinti ūkiuose kuriamą pridėtinę vertę, būtina paskatinti juos pereiti prie naujų verslo modelių – ūkiuose užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamybos. Tokių verslo modelių plėtra ne tik užtikrintų geresnį naujų ir pažangių produktų patekimą į rinkas, bet ir sudarytų galimybes padidinti ūkių pelningumą, pagerinti gamybos ir perdirbimo technologijas ūkiuose. Šiuo metu jau galima teikti paraiškas investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą.

Pareiškėjai ir prioritetai

Nuo gegužės 2 iki birželio 30 d. priimamos paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Dėl paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros veikla. Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimamos. Numatomas paramos biudžetas – 36,9 mln. Eur paramos lėšų.

Siekiama didinti konkurencingumą

Prioritetai bus suteikiami pareiškėjams, kurie sieks didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas. Taip pat prioritetine kryptimi laikoma maisto tiekimo grandinės organizavimo skatinimas, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Nustatytos šios priemonės veiklos srities tikslinės sritys: didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegti inovacijas, naujus technologinius procesus, vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą. Tikimasi, kad pavykus sėkmingai įgyvendinti šią priemonę, bus pasiekti svarbiausi keliami tikslai: inovacijos kūrimas, diegimas ir sklaida žemės ūkyje, aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra, klimato kaitos švelninimas.

Kokios veiklos remiamos?

Šiuo metu remiama veikla apima šias sritis:

  • ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas (išskyrus augalininkystės produkcijos perdirbimą ir (arba) rinkodarą, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimą, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą, rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą);
  • kitų žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara:
  • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • augalininkystės produkcijos perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, įskaitant ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir (arba) rinkodarą, kai investuojama į malybos produkcijos, kruopų, konservuotų, šaldytų ar kitaip apdirbtų gaminių, sėklų, negranuliuotų kombinuotųjų ir nekombinuotųjų pašarų (siloso, šienainio ir pan.) produktų gamybą;
  • mėsos perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • pieno perdirbimas, rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
  • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Svarbu nepamiršti, kad projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Dar daugiau dėmesio perdirbimui – Strateginiame plane

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (SP) taip pat skiriama daug dėmesio perdirbimo grandies žemės ūkyje stiprinimui. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ parama žemės ūkio produktų perdirbimui nesibaigia. Š. m. spalio – lapkričio mėn. bus galima teikti paraiškas pagal SP intervencines  priemones.  SP priemonei „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinė priemonė)“ numatytas 10 mln. Eur finansavimas. Pagal šią priemonę žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimantys ūkio subjektai galės gauti paskolas investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. Pagal SP priemonę „Investicijos į bioekonomikos verslus“ pareiškėjai galės gauti investicinę paramą žemės ūkio produktų perdirbimui į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Išsamesnė informacija  – www.nma.lt.