Viešosioms konsultacijoms – švietimo pagalbos teikimo tvarkos projektai

Viešosioms konsultacijoms – švietimo pagalbos teikimo tvarkos projektai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato po diskusijų su ekspertais atnaujintus projektus ir kviečia švietimo pagalbos specialistus ir kitas suinteresuotas grupes teikti savo pasiūlymus ir pastabas jiems. Pasiūlymų laukiama iki rugpjūčio 11 d. 

Parengti 5 projektai: 

  • Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašas,
  • Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo tvarkos aprašas, 
  • Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas,
  • Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugoms ir jų teikimo sąlygoms, ir jų darbo organizavimo tvarkos aprašas,
  • Reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašas.

Švietimo pagalbos teikimo tvarkų aprašų projektuose nustatoma psichologinės, socialinės pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka ir koordinavimas mokyklose bei šią pagalbą mokyklose teikiančių specialistų funkcijos, detalizuojamas tiesioginis ir netiesioginis jų darbas. 

Reikalavimų pedagoginių psichologinių tarnybų paslaugų aprašo projekte nustatomi pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos principai, tarnybų paslaugų teikimo sąlygos ir darbo organizavimas, tarnybose dirbančių švietimo pagalbos specialistų funkcijos, detalizuojamas tiesioginis ir netiesioginis jų darbas. 

Reikalavimų švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijai aprašo projekte nustatomi reikalavimai specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijai. 

Atsižvelgiant į vykstančius pokyčius siekiama sudaryti tinkamas sąlygas mokinių įvairovei mokyklose ir reikalingai švietimo pagalbai teikti, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų komandiniam darbui ir glaudžiam bendradarbiavimui. 

Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki rugpjūčio 11 d. el. paštu [email protected]. 

Įvertinus gautas pastabas ir siūlymus dokumentai bus teikiami viešam derinimui teisės aktų informacinėje sistemoje.