Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms

Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms

2024-03-29

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia dalyvauti konsultacijoje dėl planuojamų veiklų įgyvendinant Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą.

2024 m. balandžio 8 dieną, 15:00 val. Susitikimas vyks nuotoliu (nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems asmenims).

Registracija iki 2024 m. balandžio 4 d. darbo dienos pabaigos: https://forms.gle/gEVYUncmks1s8cT26 

Maloniai kviečiame nevyriausybines organizacijas prisijungti prie konsultacijų ir prisidėti prie efektyvaus Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos „Pilietinis įsitraukimas“ (angl. „Civic engagement“) priemonių, skirtų užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijai įgyvendinimo. Jūsų patirtis ir įsitraukimas į diskusiją padėtų kurti palankią aplinką užsienio kilmės Lietuvos gyventojų  dalyvavimui visuomeninėje veikloje, sprendimų priėmime.

Konsultacijos tikslas:
1. pristatyti Šveicarijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2024–2029 m. komponentus ir planuojamas veiklų kryptis skirtas užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijai kitų planuojamų investicijų kontekste;
2. pristatyti Šveicarijos-Lietuvos bendradarbiavimo programos 2024–2029 m. komponentus ir planuojamas veiklų kryptis skirtas užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijai, t. y. :
• Į visuomenės nuostatų gerinimą nukreipta komunikacijos kampanija;
• Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmime gebėjimų stiprinimas;
• Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų specifinių kompetencijų kėlimas.
3. surinkti visuomenės ir tikslinių grupių nuomonę bei pasiūlymus kaip būtų galima įgyvendinti bendradarbiavimo programos veiklas.

Kontekstas: Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programa. Sprendimo raštas dėl I etapo paramos priemonės pasiūlymo. Paramos priemonės pavadinimas: Pilietinis įsitraukimas. Paramos priemonė Nr.: 7F-11152.01. Šveicarijos įnašas: 9 750 000 CHF

Tikslas: Programa numato prisidėti prie Lietuvos 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano įgyvendinant dvikryptį užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesą ir sudarant galimybes abiem tarpkultūrinės sąveikos pusėms dalyvauti kuriant sąmoningą tarpkultūrinį dialogą.

Programos vizija:

• Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmime gebėjimų stiprinimas (CH-LT). Finansavimas: 500 000 Eur.

• Užsieniečių integraciją skatinančios komunikacijos kampanijos organizavimas. Finansavimas: 1 548 157,65 Eur.

• Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų specifinių kompetencijų kėlimas. Finansavimas: 500 000 Eur.
 

Programa:
15:00 – 15:10 val. įžanginis žodis, prisistatymas;
15:10 – 15:30 val. planuojamų investicijų pristatymas;
15:30  – 16:30 val. diskusija dėl Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmime gebėjimų stiprinimo.