Pagalba žemdirbiams, nukentėjusiems nuo audros ir krušos

Pagalba žemdirbiams, nukentėjusiems nuo audros ir krušos

Žemdirbiai, nukentėjusieji nuo Lietuvą nusiaubusios audros ir krušos, turi galimybę pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis ir palūkanų kompensacijomis.

Žemės ūkio ministerija artimiausiu metu numato svarstyti galimybę nuo audros ar krušos nukentėjusiems ūkio subjektams pagal atskirą naują priemonę kompensuoti dalį palūkanų, sumokėtų už anksčiau paimtus kreditus.

Nukentėjusiems nuo audros ar krušos ūkio subjektams, imantiems naujas paskolas su garantija investicijoms finansuoti ir (ar) perkantiems lizingu turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui ar prekybai, jau dabar gali būti kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai sumokėtų  palūkanų. Jos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 4 proc.

Imantiems naujas paskolas su garantija apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, taip pat gali būti kompensuojama dalis palūkanų. Pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba. Kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėn. laikotarpį. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 4 proc.

Ūkio subjektai, norėdami gauti palūkanų kompensaciją, turėtų kreiptis į finansų įstaigą (banką ar kredito uniją) ir kartu su teikiamais dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo pateikti paraišką dėl palūkanų kompensavimo.

Ir toliau bus teikiamos lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu susiduriantiems su likvidumo problemomis. Paskoloms teikti papildomai skirti 23 mln. eurų.

Šiuo metu nacionalinė plėtros įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vykdo finansų tarpininkų atranką – lėšų skolinimas prasidės artimiausiu metu.

Paskolos trukmė – iki 6 metų (numatyta galimybė paskolos grąžinimą atidėti iki 1 metų). Tinkamos finansuoti išlaidos: trumpalaikis turtas, darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai; biologinis turtas; prisiimtų įsipareigojimų finansų įstaigai vykdymas, t. y. anksčiau paimtos paskolos ar jos dalies gražinimas arba kainos ar jos dalies sumokėjimas pagal lizingo sutartį.

Visais atvejais vienos paskolos suma negali viršyti 500 tūkst. Eur, o paskolos suma ar jos dalis biologiniam turtui įsigyti negali viršyti 200 tūkst. Eur. Suteiktų paskolų dydis negali viršyti 15 proc. paskolos gavėjo vidutinių metinių pardavimo pajamų arba 50 proc. gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidų per 12 mėnesių (netaikoma, kai paskola teikiama anksčiau prisiimtiems įsipareigojimams finansų įstaigai vykdyti). Lėšos skolinamos atsižvelgiant į priemonėje nustatytas prioritetines ūkio subjektų vykdomas veiklas.

 

               Žemės ūkio ministro įsakymai, kuriais patvirtintos minėtosios priemonės:

         2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-877 patvirtintos Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti su garantija, kompensavimo priemonės taisyklės.

           2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691 patvirtintos Palūkanų, kurias sumokėjo ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba, už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su individualia garantija, kompensavimo taisyklės.

          2023 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-445 „Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės “Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo” pakeitimo“.