Sporto įstatymo projektas keliauja į Seimą: siūloma plėsti sporto finansavimą, stiprinti skėtines sporto organizacijas, sportininkų teises

Sporto įstatymo projektas keliauja į Seimą: siūloma plėsti sporto finansavimą, stiprinti skėtines sporto organizacijas, sportininkų teises

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlomam Sporto įstatymo pakeitimų projektui. Juo siekiama plėsti priemones aukšto meistriškumo sporto finansavimui, stiprinti skėtines nevyriausybines sporto organizacijas, suteikti daugiau funkcijų Nacionalinei sporto tarybai, sudaryti sąlygas sportininkų pamainos auginimui, įsteigti sportininkų teisių atstovo institutą ir atlikti kitus pakeitimus.

„Siūlomais Sporto įstatymo pakeitimais pirmiausia norima sudaryti kuo geresnes sąlygas auginti aukšto meistriškumo sportininkų pamainą. O tam reikia ir fizinio aktyvumo veiklų įvairovės bei galimybių jomis užsiimti, ir tam tikrų sąlygų mokyklose, ir stiprių sporto organizacijų, ir sportininkų teisių užtikrinimo. Siūlomi pakeitimai yra susiję vieni su kitais, kad sistema veiktų kuo geriau“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė. 

Finansavimo priemonės sporto šakoms populiarinti, jaunajai pamainai auginti

Sporto įstatymo pakeitimų projekte siūloma nauja finansavimo priemonė sporto šakų federacijoms – sporto šakos plėtojimas ir populiarinimas. Ši priemonė skirta fizinio aktyvumo veikloms skatinti. Valstybės lėšos sporto šakų federacijoms būtų skiriamos ne tik sportininkams rengti ar dalyvauti varžybose, bet ir skatinti fizinį aktyvumą, didinti sporto šakos masiškumą ir auginti sportininkų pamainą. 

Taip pat siūloma sudaryti galimybes sporto organizacijoms finansuoti ne tik išskirtinių sportinių gabumų turinčius vaikus, bet ir sportuojančius jaunuolius. Kartu siūloma sudaryti ir teisines galimybes to norinčiose bendrojo ugdymo mokyklose steigti atskiras klases, kuriose mokiniams sportininkams būtų sudaromos sąlygos derinti mokymąsi ir siekti aukšto meistriškumo sporto laimėjimų. Klasių steigimo tvarką nustatys švietimo, mokslo ir sporto ministras. Preliminariais skaičiavimais, šalyje atsirastų 5-6 klasės didesniuose miestuose, jos būtų steigiamos inicijuojant ir padedant sporto federacijoms, savivaldai. Dabar veikiančios sporto gimnazijos veiktų taip pat, kaip ir iki šiol. 

Kartu visos šios priemonės sudarys sąlygas ir paskatins sportinės pamainos auginimą. 

ŠMSM siūlomais pakeitimais taip pat siekiama sudaryti galimybes finansuoti skėtines sporto organizacijas, Lietuvos tautinio ir paralimpinio komitetų organizuojamas fizinio aktyvumo, sportinio švietimo ir kitas veiklas. 

Sportininkų teisių apsauga

Svarbus siūlomas pokytis – sportininkų teisių atstovo įtvirtinimas įstatyme. Lietuvoje nėra sukurto sportininkų teisių gynimo instituto, kuris konsultuotų sportininkus apie jų teises. Šiuo metu dažniausiai pasitaikantys skundai iš sportininkų yra dėl nesutarimų su sporto šakų federacijomis. 

Siekiama, kad sporto šakų federacijos ir sporto organizacijos savo veiklą grįstų gerojo valdymo principais: įstatyme siūloma nustatyti griežtesnius reikalavimus dėl asmenų teistumo, įskaitant administracines nuobaudas, siekiant sporto šakų federacijoms gauti valstybės biudžeto lėšų. Valstybės biudžeto lėšos nebūtų skiriamos sporto organizacijoms, kurios grubiai pažeidė darbuotojų teises (pvz., nelegalaus darbo ar pavojingų darbo sąlygų sudarymo atvejais) ir kt. 

Įstatymo pakeitimai suteiktų daugiau funkcijų ir galios Nacionalinei sporto tarybai (NST) – siūloma papildomai pavesti NST svarstyti galimų nacionalinių fizinio aktyvumo programų kryptis, bendruosius vertinimo kriterijus, suteikiant teisę teikti ir išvadas svarstomais klausimais.

NST yra kolegiali Seimui, Vyriausybei ir ŠMSM patarianti institucija. Ji svarsto sporto politikos strateginius tikslus ir pažangos uždavinius, sporto šakų pripažinimo strateginėmis sporto šakomis kriterijus, nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės lėšomis prioritetus, poreikį organizuoti aukšto meistriškumo sporto varžybas.

Daugiau laiko pasirengti treneriams

Įstatymo pakeitimų projekte siūloma sudaryti teisines prielaidas kitose valstybėse įgytos trenerio profesinės kvalifikacijos pripažinimui, taip pat pratęsti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų terminą iki 2029 m. rugsėjo 1 d., su sąlyga, kad per 2 metus įsigaliojus įstatymui leidimus turintys asmenys pradės atitinkamus mokymus arba studijas. 

Sporto įstatymo pakeitimų projektas svarstyti ir tvirtini bus teikiamas Seimui. Seimui įstatymo pakeitimus patvirtinus, kaip buvo sutarta su sporto bendruomene, pokyčiai įsigaliotų jau pasibaigus šiam olimpiniam ciklui, t.y. nuo 2025-ųjų.